• Statutul Federeației Române de Popice

  STATUTUL FEDERAŢIEI ROMANE DE POPICE

  NOTĂ: Statut ACTUALIZAT I în urma aprobărilor din AGA / 31.032010 si AGA / 12.04.2016, prin Hotărârea definitivă și irevocabilă a Tribunalului București cu nr. 33282 din data de 06.12.2010 si nr. 1505 din data de 23.11.2016

  CAPITOLUL 1 - Dispoziții generale

  Art.l. Federația Română de Popice, prescurtată F.R.P., denumită în cele ce urmează federația, este o structură sportivă de interes național, constituită prin asocierea cluburilor sportive și asociațiilor județene de popice și a municipiului București, afiliate și recunoscute de ea, singura autorizată să desfășoare, să organizeze și să controleze activitatea de popice din România.

  Art.2. F.R.P. este persoană juridică, de drept privat, de utilitate publică, autonomă, neguvernamentală, apolitică și fără scop lucrativ, fiind continuatoare în drepturi a celei reorganizate și care a funcționat în subordinea M.T.S.

  Art.3. F.R.P. funcționează în baza prezentului statut, elaborat în conformitate cu prevederile Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000 și cu statutul Federației Internaționale de Popice, F.I.Q.

  Art.4. Federația Română de Popice s-a înființat în anul 1932 la Cluj, recunoscută de IB A din 1934 și afiliată la F.I.Q. din anul 1952. Din anul 1972 include și activitatea jocului de bowling. Din anul 2015 activitatea de bowling s-a desprins din cadrul federației. Federația Română de Popice este recunoscută de către WNBA și NBC participă la activitatea acestora din subordinea F.I.Q. și respectă statutele și regulamentele acestora. Adunarea Generală a federației poate decide asupra aderării și la alte organisme de profil cu avizul M.T.S.

  Art.5. De la constituire și până la reorganizarea federației și adoptarea prezentului statut în condițiile Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, activitatea acesteia s-a desfășurat în baza statutului propriu. Legii nr. 29/1967 cu privire la activitatea de educație fizică și sport, precum și a Hotărârilor Guvernului nr. 991/1990, nr. 462/1994, nr. 405/1997, nr. 239/1999 și nr. 6/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Tineretului și Sportului.

  CAPITOLUL II - Elemente de identificare - denumire, sediu, însemne, durata de funcționare, patrimoniu

  Art.6. Denumirea Federației este Federația Română de Popice, potrivit dovezii privind disponibilitatea denumirii eliberată de către Ministerul Justiției, cu numărul 146833/27.07.2015.

  Art.7. Federația Română de Popice are emblemă proprie, parte componentă a statutului.

  Art.8. Sediul federației este în municipiul București, str. Vasile Conta nrJ6, sector 2, București. Prin hotărârea Adunării Generale FRP își poate muta sediul în altă localitate.

  Art.9. Durata de funcționare a federației este pe termen nedeterminat.

  Art.10. Patrimoniul federației stabilit pe baza bilanțului contabil încheiat la data de 30 octombrie 2001 este de 286.289.000 lei, din care: imobilizări corporale și necorporale de 260.706.000 lei și active circulante de 25.583.000 lei și se preia pe bază de protocol de predare- preluare de la Federația Română de Popice.

  10.2.   Federația administrează și dispune, în condițiile legii, de bunurile aflate în patrimoniul său, în scopul realizării obiectului de activitate.
  10.3.    Patrimoniul federației poate fi modificat conform prevederilor legale.

  CAPITOLUL III - Scop și obiect de activitate

  Art.ll. Scopul federației constă în organizarea, conducerea, controlul și dezvoltarea activității în domeniul activității de popice din România, stabilirea reglementărilor pentru atingerea acestui scop și acționarea în vederea aplicării prevederilor acestora.

  Art.12. Pentru atingerea scopului FR.P. are ca obiect de activitate următoarele:

  1. elaborează strategia națională de dezvoltare a activității de popice și controlează aplicarea acesteia de către membrii afiliați;
  2. organizează activitățile și competițiile sportive oficiale la nivel național, în baza normelor și regulamentelor adoptate, potrivit prezentului statut;
  3. organizează și coordonează întreaga activitate a arbitrilor, privind formarea, perfecționarea continuă, clasificarea și promovarea acestora, pe baza unui regulament propriu de funcționare;
  4. elaborează și realizează planurile de pregătire și de participare a sportivilor de performanță români din cadrul reprezentativelor naționale la competițiile internaționale;
  5. exercită puterea disciplinară în termenii prevăzuți în Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000 și potrivit statutului și regulamentelor proprii;
  6. forganizează și tutelează competițiile oficiale cu caracter internațional, care au loc pe teritoriul României, cu avizul Ministerului Tineretului și Sportului;
  7. colaborează cu Ministerul Tineretului și Sportului, cu Ministerul Educației și Cercetării și/sau cu instituțiile din structurile acestora, pentru formarea și perfecționarea specialiștilor din domeniul sportului;
  8. promovează măsurile de prevenire și control al folosirii substanțelor interzise și al metodelor neregulamentare, destinate să mărească în mod artificial capacitatea fizică a sportivilor sau să modifice rezultatele competițiilor organizate direct la nivel național;
  9. întreprinde măsuri pentru prevenirea și combaterea violenței, precum și pentru promovarea spiritului de fair-play și a toleranței în activitatea sportivă;
  10. asigură reprezentarea României în competițiile sportive și organismele internaționale la care aceasta este afiliată;
  11. întreține și dezvoltă relații de colaborare cu federațiile similare din alte țări, cu forurile europene și cu Federația Internațională de Popice, NBC si WNBA;
  12. elaborează periodic orientarea metodică privind selecția și pregătirea sportivilor de performanță;
  13. asigură prin mass-media și alte mijloace de informare, popularizarea jocului de popice elaborând buletine informative, broșuri, reviste etc.
  14. asigură prin efort propriu venituri în lei și valută, echipament și materiale de joc pentru necesitățile loturilor naționale, donații, sponsorizări etc.
  15. în baza competențelor prezentului statut elaborează și reactualizează periodic:
  •     regulamentele de organizare și funcționare a F.R.P.;
  •     regulamente disciplinare;
  •     regulamentul de transferări și grilele de transfer interne și internaționale ale sportivilor;
  •     regulamentul privind calificarea și promovarea arbitrilor;
  •     regulamentul de clasificare sportivă și de omologare a recordurilor.

  CAPITOLUL IV - Membrii

  Art.13. Pot fi membrii afiliați ai federației, cluburile sportive de popice și Asociațiile județene de popice, respectiv a municipiului București, prin efectul afilierii.

  Art.14. Asociațiile județene de popice, respectiv a municipiului București, sunt persoane juridice de drept privat, având drept scop organizarea activității de popice din județ.

  Art.15. Dobândirea personalității juridice se face în condițiile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații și ale Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000.

  Art.16. Asociațiile județene de popice, respectiv a municipiului București, sunt constituite din secțiile Asociațiilor sportive fără personalitate juridică și cluburilor sportive cu secții de popice, cuprinse în sistemul competițional județean, afiliate și recunoscute de acestea.

  Art.17. Obiectivele, drepturile și îndatoririle Asociațiilor județene de popice, respectiv a municipiului București, decurg din prezentul statut și regulamentele federației, precum și din puterea delegată de către acestea.

  Art.18. La nivelul județului, respectiv a municipiului București, se poate constitui pentru activitatea de popice o singură asociație județeană.

  CAPITOLUL V - Dobândirea calității de membru afiliat

  Art.19. Calitatea de membru afiliat definitiv se dobândește prin efectul afilierii, aprobate de Adunarea Generală.

  Art.20. In vederea afilierii, candidatul formulează o cerere de afiliere adresată Prezidiului Federal. Dacă cererea nu este aprobată, candidatul este autorizat să facă apel la această decizie. în acest caz Adunarea Generală următoare este cea care va lua o decizie. Această decizie va fi definitivă.

  Art.21. Cluburile sportive de popice care solicită afilierea trebuie să fie organizate ca structuri sportive cu personalitate juridică constituite în condițiile legii. Pot solicita afilierea cluburile de popice precum și asociațiile județene, respectiv a municipiului București constituite în conformitate cu dispozițiile Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000 și Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații.

  Art.22. Afilierea la F.R.P. se aprobă cu titlu provizoriu de către Prezidiul Federal și cu titlu definitiv de adunarea generală și are drept consecințe pentru cel afiliat obligația respectării prezentului statut și a regulamentelor federației.

  Art.23.(1). Schimbarea situației juridice a unei structuri afiliate impune obligația reafilierii la aceasta, potrivit procedurilor prevăzute în prezentul statut și regulamentele federației.
  (2). Reafilierea unei structuri sportive la FRP. se realizează în conformitate cu prevederile art. 20 și 21.

  CAPITOLUL VI - Pierderea calității de membru afiliat

  Art.24 Calitatea de membru afiliat încetează în următoarele situații:
  a)    desființare;
  b)    radiere, hotărâtă de Adunarea Generală în următoarele situații:
  • •     încălcarea gravă a prevederilor statutului și regulamentelor federației;
  • •     refuz de a contribui la buna funcționare a federației, clubul respectiv și asociația județeană, respectiv a municipiului București, fiind în prealabil atenționate să furnizeze explicații pentru situația în cauză;
  • •     neplata cotizației și taxelor anuale;
  c)    retragere;

  Art.25. Orice membru afiliat care dorește să se retragă din cadrul F.R.P. trebuie să anunțe în scris Prezidiul Federal . Retragerea atrage după sine încetarea afilierii fără restituirea cotizației și taxelor achitate la zi.

  Art.26. Radierea unui club de popice sau asociații județene de popice, respectiv a municipiului București se realizează prin hotărâre a Prezidiului Federal.

  Art.27. Hotărârea de radiere poate fi atacată de către cei interesați prin apel la Adunarea Generală care decide în ultimă instanță.

  CAPITOLUL VII - Drepturile și obligațiile membrilor afiliați

  Art. 28. Drepturile:
  a)   desfășurarea independentă a activităților sportive și administrative ce le sunt atribuite;
  b)   participarea la competițiile interne și internaționale de popice;
  c)   participarea cu drept de vot la Adunarea Generală, în conformitate cu normele de reprezentare stabilite în prezentul statut, un membru = un vot;
  d)   alegerea în Prezidiul Federal, comisii și colegii potrivit condițiilor și procedurii stabilite prin statut;
  e)   inițierea de proiecte și hotărâri în vederea dezvoltării activității de popice.

  Art. 29. Obligațiile:
  a)   respectarea statutului, regulamentelor, normelor și deciziilor Prezidiului Federal a comisiilor, colegiilor și a reprezentanților federației;
  b)   permiterea și supunerea la controlul dispus de federație;
  c)   respectarea și apărarea imaginii și a prestigiului federației, a organismelor și a oficialilor acesteia;
  d)   respectarea scopului și obiectivelor cuprinse în propriile statute;
  e)   achitarea obligațiilor financiare față de federație până la sfârșitul trimestrului I al anului următor și achitarea penalităților.

  CAPITOLUL VIII - Organizare și funcționare

  Art. 30. Organele federației sunt:
  a)    Adunarea Generală;
  b)    Prezidiul Federal;
  c)     Comitetul Executiv al Prezidiului Federal;

  Art31. Adunarea Generală
  31.1.     Adunarea Generală
  a)    Adunarea Generală de alegeri are loc o dată la patru ani și este convocată de Prezidiul Federal cu 45 de zile înaintea datei de desfășurare;
  b)    Adunarea Generală anuală (ordinară) se convocă de Prezidiul Federal cu cel puțin 30 de zile înainte de data fixată pentru desfășurarea ei;
  c)     Adunarea Generală extraordinară poate fi convocată astfel:
  • de către Prezidiul Federal, dacă acest lucru este cerut în scris de către jumătate plus unu din numărul membrilor acestuia, sau ca urmare a depunerii unei moțiuni de neîncredere în activitatea Prezidiului Federal, semnată de către cel puțin jumătate plus unu din delegații cu drept de vot, participanți la ultima Adunare Generală;
  31.2.     La Adunarea Generală participă cu drept de vot:
  a)    reprezentanții desemnați de către conducerile cluburilor și asociațiilor județene și a municipiului București, conform normei: un membru = un vot. Ordinea de zi, data și locul desfășurării, se transmit membrilor afiliați la termenele stabilite pentru convocarea Adunării Generale. Validarea reprezentanților cu drept de vot se va face înaintea începerii Adunării Generale, pe baza delegației scrise emise de structura sportivă care i-a desemnat. Adunarea Generală (de alegeri, ordinară sau extraordinară) este statutar constituită în prezența a jumătate plus unu din numărul delegaților cu drept de vot desemnați să participe la aceasta. In situația în care, nu se întrunește cvorumul necesar, se va convoca o nouă Adunare Generală în termen de maximum 15 zile. In acest caz Adunarea Generală se va desfășura și va avea putere de decizie indiferent de numărul delegaților cu drept de vot.

  La Adunarea Generală pot participa ca invitați și alte persoane, fără drept de vot și anume: antrenori, membrii consiliilor și colegiilor centrale, reprezentanți ai societăților comerciale cu care federația are relații contractuale sau de colaborare, reprezentanți ai Ministerului Tineretului și Sportului, Ministerului Educației și Cercetării, presei, etc.

  31.1.    Adunarea Generală analizează, hotărăște și decide în toate problemele federație. Hotărârile Adunării Generale se iau cu jumătate plus unu din numărul voturilor membrilor prezenți, în afară de următoarele cazuri:
  •      excluderea membrilor când hotărârea se va lua cu o majoritate de cel puțin două treimi din numărul membrilor prezenți;
  •      ca urmare a depunerii unei moțiuni de neîncredere în activitatea Prezidiului Federal, se va lua cu cel puțin două treimi din numărul membrilor prezenți;
  •      decizia cu privire la dizolvarea federației se va lua cu cel puțin două treimi din numărul membrilor afiliați.

  31.2.   Alegerile pentru Prezidiul Federal se desfășoară prin vot secret, pe funcții. Dacă pentru o funcție există un singur candidat, alegerea se poate face și prin vot deschis. Candidații sunt declarați aleși după cum urmează:
  a)   pentru președinte - numai dacă întrunește voturile a jumătate plus unu din numărul membrilor cu drept de vot prezenți. In situația în care, după primul tur de scrutin, pentru această funcție, nici un candidat nu a întrunit voturile a jumătate plus unu din numărul membrilor cu drept de vot prezenți, se va organiza pentru această funcție, un al doilea tur de scrutin, la care vor participa primii doi candidați (în ordinea dată de numărul de voturi obținute în primul tur de scrutin). Dacă nici după al doilea tur de scrutin nu se întrunesc voturile a jumătate plus unu din numărul membrilor prezenți cu drept de vot, va fi declarat președinte ales candidatul care obține cel mai mare număr de voturi.
  b)    pentru vicepreședinte Pentru funcția de vicepreședinte se vor face alegeri pentru un candidat: Pentru funcția de vicepreședinte al F.R.P., procedura de alegeri este la fel ca pentru funcția de președinte.
  c)   membrii Prezidiului Federal, în ordinea descrescătoare a numărului de voturi întrunite, până la completarea numărului de locuri stabilit pentru Prezidiul Federal. In cazul în care, pentru ocuparea ultimului loc al Prezidiului Federal sunt doi sau mai mulți candidați, cu un număr egal de voturi întrunite, se va organiza numai pentru aceștia, un nou tur de scrutin. In Prezidiul Federal, poate fi ales un singur reprezentant al unei grupări sportive afiliate. Nu pot fi membri ai Prezidiului Federal persoane majore de cetățenie română care au suferit condamnări penale sau care sunt în perioada de efectuare a unei sancțiuni disciplinare mai mare de 1 an, hotărâtă de Federație.

  31.3.   Cu 20 de zile înaintea desfășurării Adunării Generale de alegeri, membrii afiliați vor trimite listele cu propunerile de funcții - președinte, vicepreședinte. Pentru funcțiile de președinte și vicepreședinte propunerile de candidaturi vor fi însoțite de prezentarea activității candidaților, confirmarea acceptării și curriculum vitae al fiecăruia. După expirarea acestui termen, în Adunarea Generală nu se acceptă depunerea de noi candidaturi. Candidații propuși trebuie să fie prezenți la Adunarea Generală de Alegeri. Federația va întocmi lista candidaților, rezultată din propuneri și o va transmite tuturor membrilor afiliați cel mai târziu cu 10 zile înainte de data Adunării Generale.

  31.4.    In cazul în care, din diverse motive, în perioada dintre două Adunări Generale de Alegeri, Prezidiul Federal se descompletează, Adunarea Generală Ordinară sau Extraordinară poate alege în limita de 30% din numărul membrilor, la propunerea Prezidiului Federal, alte persoane pentru ocuparea funcțiilor vacante.

  31.5.   Adunarea Generală este condusă de președinte sau de vicepreședinte, în absența acestuia.

  31.6.   Personalul salariat al federației nu este supus alegerii Adunării Generale, fiind încadrat prin concurs organizat în condițiile legii, cu atribuțiile prevăzute în fișa postului.

  31.7.   Secretarul general și antrenorul federal sunt membri de drept ai Prezidiului Federal.

  31.8.       Adunarea Generală are următoarele atribuții:
  •     adoptă statutul și modificările ulterioare aduse acestuia cu avizul Ministerului Tineretului și Sportului;
  •     aprobă strategia activității, programe și planuri pe termen mediu și lung, precum și planurile anuale de activitate, în concordanță cu strategia generală de dezvoltare a sportului în România;
  •     analizează activitatea desfășurată de federație pe diferite perioade;
  •     decide asupra afilierilor definitive, dezafilierilor și excluderilor membrilor afiliați.
  •     aprobă execuția bugetară pe anul încheiat și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul care urmează;
  •     aprobă la propunerea Prezidiului Federal, sistemul competițional, pe niveluri, regulamentul de transferări interne și internaționale;
  •     alege și revocă membrii Prezidiului Federal, ai Comisiei de Apel și cenzorul;
  •     desemnează, la propunerea Prezidiului Federal, membrii de onoare ai federației;
  •     aprobă anual cuantumul cotizațiilor și taxelor percepute;
  •     alege președintele de onoare al federației;
  •     hotărăște dizolvarea și lichidarea federației, precum și stabilirea destinației bunurilor rămase după lichidare, în condițiile legii;
  •     exercită orice alte atribuții prevăzute în lege sau în statut.

  Art32. Prezidiul Federal

  In perioada dintre două Adunări Generale, activitatea federației este condusă de Prezidiul Federal, care este compus din 7 membrii având un mandat de 4 ani, după cum urmează:
  •     președinte - ales de Adunarea Generală;
  •     vicepreședinte - ales de Adunarea Generală;
  •     3 membrii simpli - aleși de Adunarea Generală;
  •     2 membrii de drept: secretarul general și antrenorul federal;

  32.1.   Pot fi membrii ai Prezidiului Federal persoanele de cetățenie româna, majore, beneficiind de toate drepturile civile și politice care activează permanent în România.

  32.2.    Membrii care își încheie mandatul sunt reeligibili.

  32.3.   Prezidiul Federal se întrunește în ședințe ordinare, de câte ori este nevoie, dar nu mai puțin de 4 ori pe an; Prezidiul Federal este statutar constituit în prezența a jumătate plus unu din membrii.

  32.4.   Hotărârile Prezidiului Federal se iau cu jumătate plus unu din numărul voturilor membrilor prezenți la ședință, cu condiția ca numărul acestora să fie minimum jumătate plus unu din numărul total al membrilor. In caz de egalitate decide votul președintelui.

  32.5.   Fa fiecare reuniune se întocmește un proces-verbal de ședință, în care se înscriu obligatoriu problemele dezbătute și hotărârile adoptate, care se semnează de către membrii prezenți.

  Procesele-verbale se consemnează într-un registru cu file numerotate, acesta constituind un document oficial al federației și se păstrează la secretarul general al federației. La ședințele Prezidiului Federal pot participa ca invitați, specialiști, conducători de unități sportive, ziariști și alte persoane. Membrii Prezidiului Federal care, pe parcursul unui an calendaristic nu participă la cel puțin jumătate din numărul ședințelor acestuia, își pierd calitatea de membru, urmând ca la prima Adunare Generală să fie înlocuiți.

  Art. 33. Atribuțiile Prezidiului Federal
  Prezidiul Federal are următoarele atribuții:
  •     prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară și proiectul programelor (conform Ord.26) de activitate pe anul viitor;
  •     aprobă regulamentul de ordine interioară al federației;
  •     asigură aplicarea programelor și planurilor de activitate și a hotărârilor Adunării Generale și respectarea, de către toți membrii a statutului și regulamentelor federației;
  •     aprobă afilierea provizorie a membrilor la federație, fuziunile; ia act de modificările intervenite in actele de constituire ale membrilor federației si informează adunarea generală;
  •     aprobă componența colegiilor și comisiilor federației;
  •     întocmește proiectul bugetului anual de venituri și cheltuieli și analizează periodic execuția acestuia și le supune aprobării Adunării Generale;
  •     aproba calendarul intern semestrial, elaborează și aprobă calendarul internațional;
  •     aprobă regulamente de organizare și desfășurare ale competițiilor interne;
  •     aprobă concepția de selecție, pregătire și participare în competiții a sportivilor de performanță și sistemul de norme și cerințe tehnico-metodice specifice ramurii de sport;
  •      pe baza propunerilor formulate de Colegiul Central al Antrenorilor, aprobă componența loturilor naționale, structura colectivelor tehnice și planurile de pregătire ale loturilor, inclusiv obiectivele de realizat;
  •     aprobă componența delegațiilor care participă la competiții și reuniuni internaționale;
  •     aprobă mandatul reprezentanților federației, în vederea participării la reuniunile forurilor sportive internaționale la care este afiliată;
  •     analizează activitatea desfășurată și rezultatele obținute la competițiile internaționale și concluziile de la reuniuni pe baza rapoartelor prezentate de conducătorii acestor delegații;
  •     aprobă organigrama și ștatul de funcții ale federației;
  •      asigură, prin colegiile și comisiile federației și membrii afiliați, organizarea și desfășurarea competițiilor de nivel inter județean, național și internațional;
  •     asigură desfășurarea corespunzătoare a acțiunilor de selecție, pregătire și participare la competițiile internaționale a loturilor reprezentative, precum și organizarea controlului activității acestora;
  •      organizează și asigură îndrumarea și controlul activității colegiilor și comisiilor federației, precum și a membrilor afiliați;
  •     aprobă afilierea federației la foruri sportive regionale, continentale sau internaționale și le supune aprobării M.T.S.;
  •     elaborează și supune aprobării Adunării Generale, strategia de dezvoltare pe termen lung a FRP;
  •     aprobă, la propunerea Colegiului Central al Antrenorilor linia metodică;
  •     aprobă lista arbitrilor de nivel național și a candidaților pentru calificare ca arbitrii internaționali;
  •     propune candidații federației pentru a fi aleși, cooptați sau numiți în organismele federațiilor internaționale;
  •     soluționează ca ultimă instanță pe filiera organelor sportive, litigiile care apar între membrii federației sau între aceștia și organele federale, hotărârile Prezidiului Federal fiind definitive;
  •     convocă Adunarea Generală, aprobă ordinea de zi și materialele care urmează să fie prezentate;
  •     propune Adunării Generale acordarea titlurilor de membrii de onoare;
  •     se preocupă de atragerea fondurilor financiare pentru activitatea federației din alte surse decât cele bugetare;
  •     decide în orice problemă privind activitatea jocului de popice, în condițiile legii și ale prezentului statut;
  •     aprobă, la cerințele cluburilor titlurile de maestru al sportului, maestru emerit al sportului și antrenor emerit și propune M.T.S. acordarea acestor titluri.

  Art.34. Comitetul executiv al Prezidiului Federal

  Comitetul Executiv este numit de către Prezidiul Federal pentru a soluționa toate problemele care cer o decizie urgentă între două ședințe ale Prezidiului Federal, iar convocarea acestuia nu este posibilă în timp util.
  Comitetul Executiv este format din 3 membrii:
  •     președintele federației (sau vice-președintele în lipsa președintelui);
  •     secretarul general;
  •     un membru al Prezidiului Federal

  Hotărârile acestuia se adoptă cu jumătate plus unu din numărul voturilor membrilor prezenți și se prezintă pentru ratificare în prima ședință a Prezidiului Federal.
  Ari.35. Președintele federației

  35.1.   Președintele federației este și președintele Prezidiului Federal și este ales de către Adunarea Generală pe o perioada de 4 ani. Federația își poate alege prin hotărârea Adunării Generale și un președinte de onoare.
  35.2.    Președintele federației are următoarele atribuții:

  organizează și conduce activitatea federației în scopul aplicării hotărârilor Adunării Generale și ale Prezidiului Federal, a prevederilor programelor și planurilor de activitate aprobate;
  •     asigură aplicarea și respectarea în întreaga activitate a federației, a legislației în vigoare, a statutului și a reglementarilor adoptate de federație;
  •     prezidează Adunarea Generală și conduce activitatea Prezidiului Federal;
  •     stabilește împreună cu secretarul general, data și ordinea de zi, precum și documentele care se prezintă în ședințele Prezidiului Federal;
  •     reprezintă federația în relațiile cu autoritățile publice, cu forurile similare din alte țări, cu federația internațională, forul continental sau regional cu persoanele fizice și juridice române și străine, în limita mandatului primit din partea Prezidiului Federal;
  •     aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru fiecare acțiune programată și angajază sumele necesare cu respectarea normelor financiare în vigoare;
  •     organizează și conduce activitatea personalului salariat al federației, selectează, angajează și concediază în condițiile legii personalul salariat al federației, stabilește îndatoririle și responsabilitățile acestuia, negociază contractele individuale de muncă și decide asupra salarizării personalului angajat în funcție de studii și munca prestată, face propuneri de promovare, recompensare și sancționare a acestuia;
  •     semnează principalele documente și lucrări elaborate de federație, programele și planurile de activitate, bugetul de venituri și cheltuieli, calendarul sportiv intern și internațional, hotărârile Prezidiului Federal privind derularea activităților sportive internaționale, precum și orice alte lucrări curente;
  •     participă la principalele competiții interne și internaționale, la congrese și reuniuni internaționale, reprezintă federația în raporturile cu autoritățile publice centrale și locale, cu persoanele fizice sau juridice române sau străine;
  •     în îndeplinirea atribuțiilor sale colaborează cu Direcțiile pentru Tineret și Sport Județene, respectiv a Municipiului București, cu Institutul Național de Cercetare pentru Sport, Institutul de Medicină Sportivă, Complexele Sportive Naționale, Comitetul Olimpic Român, Academia Națională de Educație Fizică și Sport, Şcoala Națională de Antrenori și alte instituții sau organizații;
  •     încheie contracte și acte juridice în numele și pe seama FR.P.

  Art. 36. Vicepreședintele federației

  Vicepreședintele Federației este membru în Prezidiul Federal și este ales pe o perioadă de 4 ani de către Adunarea Generală.
  Federația are 1 vicepreședinte. Vicepreședintele coordonează activitatea unor acțiuni ale federației și preia prin împuternicire scrisă atribuțiile președintelui, pe perioadele în care acesta este în imposibilitate de a-și exercita mandatul.

  Art.37. Personalul salariat al federației

  Federația Română de Popice are ștat de funcții propriu. Încadrarea personalului se face prin concurs - potrivit legislației în vigoare. Fondurile aferente salarizării personalului federației se asigură pe bază de programe încheiate cu organul administrației publice centrale sau locale și din surse extrabugetare. Președintele federației va încheia și semna anual contractul de finanțare cu Ministerul Tineretului și Sportului. Președintele federației va încheia contracte individuale de muncă cu personalul salariat al federației. Personalul salariat al federației este obligat să aibă o atitudine echidistantă față de cluburile sportive și Asociațiile județene afiliate și nu pot face parte din comisiile de administrație ale acestora sau ale societăților care produc și comercializează echipamente și materiale de joc.

  37.1.   Secretarul general al federației

  Secretarul general îndeplinește următoarele atribuții:
  a)   stabilește împreună cu președintele, data și ordinea de zi a ședințelor Prezidiului Federal, pregătește materialele și lucrările care se prezintă în Prezidiul Federal; verifică dacă în procesul verbal al ședinței Prezidiului Federal au fost consemnate problemele dezbătute și hotărârile adoptate, iar în cazul în care au fost omisiuni, informează Prezidiul Federal în prima ședință;
  b)   organizează, coordonează și sprijină activitatea colegiilor și comisiilor federației; pregătește împreună cu acestea și supune aprobării Prezidiului Federal propuneri referitoare la:
  •     programele și planurile de activitate ale federației;
  •     calendarul sportiv intern și internațional;
  •     proiectul bugetului anual de venituri și cheltuieli, situația periodică a execuției bugetare și a asigurării materiale a activității;
  •     programele și planurile de pregătire a loturilor olimpice și naționale, componența acestora și a colectivelor tehnice;
  •     componența nominală a delegațiilor care se deplasează în străinătate;
  •     premieri, indemnizații, prime și alte recompense pentru sportivi, specialiști sau colaboratori;
  •     sarcinile concrete ale membrilor Prezidiului Federal;
  c)   asigură prin colegiile și comisiile federației organizarea acțiunilor prevăzute în calendarul competițional intern și internațional;
  d)   organizează controlul și sprijinirea activităților loturilor reprezentative și a secțiilor afiliate, prezentând în Prezidiul Federal concluzii și propuneri pentru optimizarea activității sportive a acestora;
  e)   primește, rezolvă și semnează corespondența adresată federației și informează Prezidiul Federal asupra principalelor probleme apărute în derularea activității;
  f)    aprobă necesarul de echipament și materiale sportive pentru loturile reprezentative, în vederea pregătirii și participării acestora la competițiile internaționale;
  g)   urmărește realizarea, tipărirea și difuzarea periodică a buletinului informativ al federației și a unor materiale cu caracter tehnico-metodic, destinate membrilor federației;
  h)   realizează legătura funcțională cu compartimentele de specialitate din cadrul Ministerului Tineretului și Sportului, în scopul rezolvării operative a problemelor tehnico-organizatorice administrative, financiare de relații internaționale, precum și altor aspecte din activitatea federației;
  i)    la termenele solicitate răspunde la cerințele de informare formulate de Ministerul Tineretului și Sportului și prezintă periodic sinteze asupra activității desfășurate și a problematicii ramurii de sport respective;
  j)    secretarul general este autorizat să exercite orice atribuții delegate de către Adunarea Generală și/sau Prezidiul Federal, cu respectarea prevederilor din prezentul statut.

  37.2.    Antrenorul federal

  Este cadrul tehnic specializat care organizează și conduce activitatea tehnico-metodică a popicelor.
  Antrenorul federal are următoarele atribuții:
  •    prezintă propuneri privind strategia și concepția generală de selecție, pregătire și participare în competiții a sportivilor de performanță, potrivit cerințelor;
  •    urmărește și controlează modul cum se aplică strategia și concepția de pregătire la loturile reprezentative, după aprobarea acestora de către Prezidiul Federal;
  •    organizează, coordonează și sprijină activitatea Colegiului Central al Antrenorilor, asigură convocarea membrilor, întocmirea materialelor și a documentelor ce sunt prezentate în reuniunile Colegiului;
  •    îndrumă și controlează procesul de selecție și pregătire la nivelul loturilor reprezentative și centrelor naționale de pregătire a juniorilor;
  •    răspunde de organizarea și desfășurarea cursurilor de perfecționare a pregătirii profesionale a antrenorilor de popice, precum și a consfătuirilor metodice de specialitate;
  •    analizează în cadrul Colegiului Central al Antrenorilor componența loturilor reprezentative, conținutul planurilor de pregătire a acestora și le supune aprobării Prezidiului Federal;
  •    propune Prezidiului Federal componența colectivelor tehnice ale loturilor naționale de popice și analizează periodic în cadrul Colegiului activitatea desfășurată de antrenorii loturilor;
  •    participă la principalele competiții naționale și internaționale, analizează desfășurarea și nivelul acestora și prezintă periodic în colegiul și în Prezidiul Federal concluzii și propuneri vizând optimizarea activității competiționale interne și internaționale;
  •    colaborează cu alte colegii și comisii ale federației, în scopul perfecționării sistemului competițional național și a regulamentelor de organizare și desfășurare a campionatelor și concursurilor naționale;
  •    participă la principalele competiții, reuniuni tehnice și consfătuiri, întocmește lucrări cu caracter de sinteză privind desfășurarea CM, C.E, rezultatele înregistrate, orientările și tendințele noi, apărute în activitatea de popice pe plan mondial;
  •    studiază permanent literatura de specialitate, teoria și practica popicelor pe plan național și internațional și elaborează periodic lucrări cu caracter tehnico-metodic, urmărind tipărirea și difuzarea lor, specialiștilor din domeniu;
  •    răspunde de echiparea loturilor naționale;
  •    ține legătura cu Centrul de Cercetări și de Medicină Sportivă.

  Art38. Controlul financiar intern al F.R.P.

  Controlul financiar intern al federației este asigurat de către un cenzor ales de Adunarea Generală care, obligatoriu, trebuie specializat în domeniul financiar-contabil, în realizarea competenței sale cenzorul:

  •       verifică modul în care este administrat patrimoniul federației și bugetul acestuia;
  •       întocmește rapoarte și le prezintă Prezidiului Federal - trimestrial și Adunării Generale - anual;
  •       îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege. Membrii Prezidiului Federal nu pot îndeplini funcția de cenzor. Cenzorul poate participa la ședințele Prezidiului Federal, fără drept de vot.

  CAPITOLUL IX - Colegiile și comisiile federației

  Art39. Pentru îndeplinirea atribuțiilor sale Prezidiul Federal, la propunerea secretarului general al federației, numește președinții și componența colegiilor și comisiilor federației, ca organe de lucru consultative specializate ale federației pe diferite domenii de activitate. Toate colegiile și comisiile federației sunt subordonate secretarului general al federației și Prezidiului Federal.

  39.1.      Colegii:
  >      Colegiul Central al Antrenorilor;
  >      Colegiul Central al Arbitrilor;

  39.2.      Comisii centrale:
  >      Comisia de competiții, legitimări, transferuri și clasificări sportive;
  >      Comisia de disciplină;
  >      Comisia economică și de bază materială;
  >      Comisia de media, marketing și imagine;
  >      Comisia centrală antidoping;
  >      Comisia centrală de combatere a violenței.

  In funcție de necesitate, Prezidiul Federal poate aproba și alte comisii și colegii.

  39.3.    Comisia de Apel este constituită din președinte și 2 membri, aleși din numărul persoanelor cu mare experiență în activitatea de popice, competențe, cu o conduită morală ireproșabilă. Din Comisia de Apel pot face parte reprezentanți ai structurilor afiliate. Comisia de Apel soluționează:
  •       apelurile introduse de membrii federației împotriva hotărârilor pronunțate de colegiile și comisiile federației;
  •       apelurile introduse de membrii federației împotriva hotărârilor pronunțate de asociațiile județene de popice.

  Comisia de apel soluționează cauza, verifică hotărârea atacată pe baza lucrărilor și a materialelor aflate la dosarul cauzei precum și a oricăror probe noi prezentate de cei în cauză. Soluționând cauza, Comisia de Apel poate pronunța următoarele soluții:
  a)     respinge apelul menționând hotărârea dacă:
  •      apelul este tardiv;
  •      apelul este nefondat.
  b)     admite apelul și desființează hotărârea atacată.

  Comisia de Apel poate hotărî aplicarea oricărei sancțiuni prevăzute în regulamentele federației, cu excepția radierii din activitatea sportivă. Hotărârile ei sunt executorii. In cazuri excepționale, pe baza unor probe noi, cei în cauză pot ataca decizia la Comisia Națională de Disciplină Sportivă, în condițiile legii 554/2004.

  39.4.    Comisia de disciplină

  Comisia de disciplină are rol de instanță disciplinară și are competența de a aplica sancțiuni pentru încălcarea sau nerespectarea statutului și regulamentelor federației, hotărârile și deciziile E.R.P. de către membrii afiliați și membrii acestora, să dispună măsuri care să garanteze executarea acestor sancțiuni, precum și prevenirea săvârșirii de noi abateri și este formată din trei persoane. Sancțiunile disciplinare care pot fi aplicate de către Comisia de disciplină sunt următoarele:
  a)    pentru cluburi și asociațiile județene de popice:
  •    avertisment;
  •    amendă;
  •    anularea rezultatelor meciurilor;
  •    rejucarea meciurilor;
  •    penalizarea cu puncte;
  •    pierderea jocului prin fortfait;
  •    suspendare temporară din activitatea competițională;
  •    ridicarea temporară a dreptului de organizare sau susținere a competițiilor pe teren propriu;
  b)    pentru sportivi, tehnicieni și oficiali (conducători):
  •    avertisment;
  •    amendă;
  •    suspendarea pentru un anumit număr de meciuri sau pe o perioadă determinată, între 3-6 luni, între 1 an-2 ani;
  •    suspendare temporară din activitatea competițională internă și internațională;
  •    suspendare din funcția deținută în activitatea de popice pe o durată determinată;
  •    excluderea din activitatea competițională;
  •    suspendarea pe viață din activitatea sportivă.

  Cuantumul amenzilor este stabilit prin R.O.F. al Comisiei de disciplină.

  Comisia de disciplină se întrunește în ședințe în plenul ei pentru a soluționa cauza și are obligația să anunțe în cadrul ședinței atunci când soluționarea cauzei se amână. Președintele comisiei va lua din timp toate măsurile necesare pentru ca la termenul fixat, soluționarea cauzei să nu mai sufere amânare. Cei sancționați sunt obligați să furnizeze explicațiile necesare în scris în vederea discutării cazului și adoptarea deciziei de către forul competent. Hotărârile Comisiei de disciplină trebuie să reprezinte acordul membrilor Comisiei care a rezolvat cauza cu privire la soluțiile date problemelor supuse deliberării și vor fi comunicate secretarului general precum și celor în cauză în termen, cu drept de contestație în maximum 5 zile de la primirea hotărârii.

  Rezolvă contestațiile făcute de către delegații echipelor, dar acestea nu vor fi luate în discuție dacă la contestația respectivă nu este atașată chitanța prin care se dovedește plata ei. Evidența sancțiunilor se ține de către Comisia de disciplină în registre speciale cu întocmirea de procese-verbale. Cei sancționați pot face apel, după caz, la Comisia de Apel sau la Comisia Națională de Disciplină Sportivă, în condițiile legii 554/2004.

  39.5.    Colegiul Central al Antrenorilor

  Atribuțiile Colegiului central sunt:

  •      contribuie în mod constant la ridicarea nivelului tehnic printr-o îndrumare profesională cât mai temeinică a corpului de antrenori și este format din 5 membri;
  •      generalizează experiența acumulată în procesul instruirii sportivilor și prospectează coordonatele necesare dezvoltării calitative a popicelor la cerințele competițiilor internaționale;
  •      stabilește și formulează periodic concepția de pregătire pentru popice de înaltă performanță și le supune aprobării Prezidiului Federal;
  •      stabilește orientarea, conținutul și metodica procesului de antrenament în raport cu particularitățile de vârsta și sex și le supune aprobării Prezidiului Federal;
  •      organizează anual studii și cercetări privind problemele majore ale popicelor în scopul înbunățătirii permanente a întregii activități;
  •      difuzează în întreaga țară concluziile lucrărilor de specialitate, orientarea metodică, indicațiile metodice cu privire la pregătirea sportivilor în diferite perioade ale anului competițional;
  •      realizează programele pentru stagiile de perfecționare a antrenorilor;
  •      propune secretarului general și Prezidiului Federal participarea unor specialiști din popice la sesiunile de comunicări organizate în țară și străinătate;
  •      face propuneri pe care le înaintează secretarului general și Prezidiului Federal pentru promovarea, recompensarea sau retrogradarea antrenorilor în funcție, pentru activitatea depusă;
  •      colaborează cu asociațiile județene de popice, respectiv a municipiului București, având o evidență clară a antrenorilor în activitate;
  •      colaborează cu celelalte comisii și colegii centrale la elaborarea calendarului competițional, a regulamentelor, normelor de clasificare, strategiei de dezvoltare a popicelor.

  39.4.    Colegiul Central al Arbitrilor

  Activitatea arbitrilor de popice are ca scop asigurarea și prestarea arbitrajului la toate competițiile de popice, organizate de organele competente, în concordanță cu regulamentul de organizare și desfășurare a competițiilor de popice din România. Conducerea activității arbitrilor de popice se realizează de către Colegiul Central al Arbitrilor și este coordonată de către secretarul general.

  Colegiul Central al Arbitrilor este format din 3 membrii desemnați dintre cei mai competenți arbitrii.
  Atribuțiile și competențele Colegiului Central al Arbitrilor:
  •      organizează și conduce activitatea curentă a arbitrilor de popice din România;
  •      elaborează proiectul Regulamentului tehnic de joc în concordanță cu regulamentul federației Internaționale și-l înaintează secretarului general și Prezidiului Federal;
  •      asigură instruirea în problemele de arbitraj a tuturor factorilor ce concură la organizarea și desfășurarea activității în popice;
  •      împreună cu asociațiile județene de popice, respectiv a municipiului București și cu aprobarea Prezidiului Federal elaborează materiale tematice pentru cursurile de formare și perfecționare;
  •      rezolvă în prima fază contestațiile privind interpretările regulamentului de joc;
  •      propune secretarului general promovarea arbitrilor în concordanță cu regulamentul de organizare și funcționare a Colegiului Central al Arbitrilor;
  •    organizează stagii și seminarii metodice cu arbitrii din țară și invitați din străinătate;
  •    are evidența arbitrilor români și stabilește delegările acestora la competițiile organizate de către federație;
  •    propune secretarului general și Prezidiului Federal arbitrii pentru examenul de licență internațională;
  •    nominalizează către Prezidiul Federal arbitrii care vor efectua deplasarea la turneele internaționale;
  •    veghează asupra comportării sportive, sociale și morale a arbitrilor și controlează activitatea acestora, direct sau prin delegat;
  •    cu aprobarea secretarului general și a Prezidiului Federal ia orice măsură care să asigure bunul mers al activității arbitrilor, măsuri care nu sunt prevăzute în regulamentul de organizare și funcționare a Colegiului Central al Arbitrilor.

  39.7.   Comisia de Competiții. legitimări, transferări si clasificări sportive
  Comisia de Competiții este formată din 5 membri.

  Atribuțiile Comisiei de Competiții sunt:
  •    asigură desfășurarea competițiilor naționale, îndrumă și controlează organizarea în bune condiții a întregului sistem de popice din România;
  •    rezolvă problemele de legitimări și transferări și controlează aplicarea regulamentelor în acest sector de activitate a federației;
  •    aplică cu consecvență prevederile regulamentului de clasificare sportivă;
  •    elaborează calendarul competițional intern pe care îl supune aprobării Prezidiul Federal;
  •    prezintă Prezidiului Federal spre aprobare regulamentul de organizare și desfășurare a competițiilor și urmărește aplicarea și respectarea lui;
  •    omologhează rezultatele competițiilor naționale, întocmește clasamentele finale;
  •    judecă în primă instanță orice contestație depusă în termen;
  •    ține evidența tuturor sportivilor legitimați la FR.P. la toate categoriile de vârsta și sex, corelat cu sistemul centralizat de evidență al F.R.P.;
  •    ține evidența participării sportivilor români la competițiile interne și internaționale;
  •    împreună cu Colegiul Central al Antrenorilor și antrenorul federal stabilește arenele și datele de desfășurare a semifinalelor și finalelor C.N. la toate categoriile de vârstă și sex;
  •    asigură secretariatul la toate competițiile interne și cele internaționale;
  •    se va supune regulamentului de organizare și funcționare al federației;
  •    propune Prezidiului Federal acordarea clasificării de Maestru al Sportului și Maestru Emerit al sportului la cererea sportivului sau a cluburilor sportive;
  •    aprobă afilierea cluburilor și asociațiilor județene de popice, respectiv a municipiului București după obținerea Certificatului de Identitate Sportiva și tine evidența lor.

  39.8.   Comisia de media, marketing si imagine este formată dintr-un număr de 3 persoane; președinte și 2 membrii, desemnați de către Prezidiul Federal din rândul colaboratorilor externi care dețin funcții de profil.

  Comisia va avea următoarele atribuții:
  •    realizarea unor contracte de scurtă durată sau lungă durată cu sportivi români medaliați la competițiile internaționale;
  •    realizarea unei reviste de specialitate cu aspecte din activitatea loturilor naționale și din viața cluburilor din țară;
  •    folosirea datelor tehnice și de regulamente din fișierul Internet sau ale Federației Internaționale pentru documentarea tehnică a specialiștilor;
  •    realizarea unei videoteci cu rezumate de la Campionatele Mondiale și Europene, unde apar și sportivi români;
  •    să mențină legătura cu alți specialiști din același domeniu, din alte țări, realizând un schimb de experiență benefic activității noastre;
  •    să beneficieze de materiale necesare pentru buna desfășurare a activității în această comisie din bugetul federației și din sponsorizări;
  •    trimestrial să prezinte un raport de activitate în fața Prezidiului Federal al federației;
  •    să fie delegați pe lângă loturile reprezentative la competițiile de calificare și de obiectiv ale federației pentru a realiza tematica acestei comisii.

  39.10. Comisia Economică si de bază materială

  Atribuțiile acestei comisii se vor găsi în regulamentul de organizare și funcționare al federației care va fi supus aprobării Prezidiului Federal și este formată din 3 persoane.

  CAPITOLUL X - Asociațiile județene de popice, respectiv a municipiului București

  Art. 40. Activitatea de popice la nivel județean și la nivelul municipiului București, este organizată și condusă de Asociația Județeană de popice, respectiv de către Asociația de popice a Municipiului București, în conformitate cu statutul și regulamentele Federației.

  40.1.   Asociația județeană de popice, respectiv a municipiului București, este persoană juridică de drept privat și are obligația să respecte statutul, regulamentele și deciziile federației. La nivelul fiecărui județ, respectiv a municipiului București se poate constitui o singură asociație județeană de popice.

  40.2.   Asociația își organizează activitatea în conformitate cu dispozițiile Legii educației Fizice și Sportului nr. 69/2000 și a Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, a statutului și a regulamentelor proprii, avizate de Federație.

  40.3.   Asociația județeană de popice, respectiv a municipiului București este constituită din secțiile asociațiilor sportive fără personalitate juridică și secțiile cluburilor sportive de popice cuprinse în sistemul competițional județean, afiliate și recunoscute de aceasta.

  40.4.  Secțiile afiliate la Asociația județeană de popice sunt obligate să respecte statutul acesteia și regulamentele proprii aprobate de Adunarea Generală a asociației.
  40.5.  Asociația Județeană de popice, respectiv a municipiului București își organizează activitatea prin comisii și colegii de specialitate, potrivit statutului și regulamentelor proprii.
  40.6.  Principalele atribuții ale asociațiilor județene de popice sunt:
  •    elaborarea programului strategic privind activitatea de popice în județul respectiv, dezvoltarea și promovarea popicelor la nivel teritorial, organizează, sprijină și controlează în teritoriu aplicarea programelor și strategia F.R.P.;
  •    stabilesc calendarul sportiv județean anual, în raport cu cel național;
  •    organizează, conduc, controlează sistemul competițional județean și omologhează rezultatele acestora, potrivit regulamentelor F.R.P., precum și a propriilor regulamente;
  •    își elaborează regulamentele și normele proprii de organizare, tehnice și financiare și de asigurare materială;
  •    colaborează cu DTSJ, cu alți factori interesați în scopul dezvoltării bazei materiale și a materialelor de joc;
  •    exercită autoritatea disciplinară asupra întregii activități la nivelul județean în termenii prevăzuți de lege și potrivit statutului și regulamentelor F.R.P.

  40.7.  Asociațiile județene de popice organizează activitatea pe plan local, asigură legitimarea sportivilor pentru activitatea locală, organizează concursurile pe plan local și județean.

  Legitimațiile de sportiv sunt unice și se vor elibera la cererea Asociațiilor județene și a municipiului București de popice, de către FR.P. Are buget propriu, iar sursele de finanțare se pot obține prin:
  •     sume destinate programelor sportive proprii și înscrise în contractele încheiate cu Direcțiile pentru tineret și sport județene sau cu organe ale administrației publice locale;
  •     cotizații, taxe, contribuții, penalități, potrivit statutelor și regulamentelor proprii;
  •     donații și sponsorizări;
  •     venituri din publicitate;
  •     venituri obținute din activitățile economice;
  •     alte venituri în condițiile legii;
  •     sume rămase din exercițiul financiar precedent.

  Pot organiza concursuri interjudețene cu acordul federației și pot licita organizarea de concursuri naționale și internaționale. Membrii afiliați ai Asociațiilor Județene de popice sunt reprezentați de către acestea, prin delegatul cu drept de vot în Adunările Generale ale F.R.P.

  CAPITOLUL XI - Finanțarea activității federației

  Art. 41. Finanțarea federației

  Sursele de finanțare ale federației provin din:
  a)   sume destinate finanțării programelor sportive proprii și înscrise în contractele încheiate cu organele administrației publice centrale sau locale, după caz;
  b)   venituri obținute din activități economice realizate în legătură cu scopul și obiectul de activitate ale acestora;
  c)    cotizații, taxe, contribuții, penalități, potrivit prevederilor statutelor și regulamentelor proprii;
  d)    donații și sponsorizări;
  e)    minimum 10% din indemnizațiile de transferuri interne și internaționale ale sportivilor;
  f)     alte venituri, în condițiile legii;
  g)    sume rămase din exercițiul financiar precedent;
  h)    5o%> din veniturile realizate la competițiile internaționale organizate în țară;
  i)    F.R.P. poate deține în proprietate sau coproprietate în administrare directă, în folosință sau închiriere, mijloace materiale necesare activității, imobile pentru sediul federației, săli de joc (popice), alte spații pentru sport, spații de cazare și masă, mijloace de transport;
  j)    F.R.P. poate primi în folosință gratuită pe termen limitat bunuri sau imobile din patrimoniul statului și al unităților administrativ teritoriale;
  k)    FR.P. se supune verificării financiare potrivit legii și statutului propriu.

  Art.42. Comisia Centrală Antidoping este formată din 3 persoane și are ca scop următoarele:
  •     să facă acțiuni educative în rândul sportivilor, antrenorilor și cadrelor medicale pentru un „sport curat" fără utilizarea substanțelor și metodelor interzise;
  •     să facă informarea sportivilor, antrenorilor, cadrelor medicale și delegațiilor echipelor cu privire la prevederile legislative - Legea 554/2004, HG. 1091/2005 Agenția Mondială Antidoping;
  •     urmărește punerea în aplicare a sancțiunilor acordate celor depistați pozitiv la controlul doping, de către organismele Agenției Naționale Antidoping (instituție guvernamentală care poate acorda sancțiuni în conformitate cu cerințele Agenției Mondiale Antidoping);
  •     contestarea sancțiunilor primite sau a modalităților de efectuare a controlului, vor fi direcționate spre AN AI) (Comisia de audiere, Comitetul pentru stabilirea sancțiunilor, Comisia de Apel) și Tribunalul sportiv internațional de la Lausanne.

  CAPITOLUL XII - Comisia Centrală de combatere a violenței în sport

  Art.43. Comisia Centrală de combatere a violenței în sport este formată din 3 membrii și are următoarele obligații:
  •     urmărește ca organizatorii competițiilor-jocurilor (împreună cu forțele de ordine) să asigure condițiile civilizate, de protecție și securitate a spectatorului, sportivilor, arbitrilor și a celorlalți oficiali, înainte, în timpul și după încheierea jocurilor (1 oră înainte și 1 oră după);
  •     urmărește ca la competițiile cu grad ridicat de risc, cluburile organizatoare să asigure paza și ordinea cu structuri specializate ale jandarmeriei, firmelor de pază, în condițiile legii;
  •     se va urmării ca accesul la competiții să fie interzis persoanelor turbulente, a celor aflate sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor halucinogene, a celor care au asupra lor corpuri contondente, cuțite, pumnale, a oricăror obiecte cu care pot atenta la integritatea corporală (vezi OUG nr. 11/2006);
  •     pe timpul desfășurării competițiilor se interzice consumarea băuturilor alcoolice în sălile de concurs;
  •     grupurile de suporteri vor fi localizate în zone din incinta sălilor, dinainte stabilite pentru a preîntâmpina eventualele altercații sau confruntări directe;
  •     se va aduce la cunoștința spectatorilor și sportivilor, obligațiile acestora de a păstra un climat optim de fair play, pentru desfășurarea competițiilor (afișe, intervenții prin stația de amplificare, etc);
  •     încălcarea regulilor de desfășurare a competițiilor, a combaterii violenței în sport atrage după caz răspunderea civilă, disciplinară, contravențională sau penală (OUG. nr. 11/2006).

  Art.44. în conformitate cu legislația în vigoare și a sarcinilor ce le revin, comisiile centrale vor elabora planuri anuale de activități.

  Art. 45 - Federația se dizolvă:
  a)    de drept;
  b)    prin hotărârea tribunalului;
  c)    prin hotărârea Adunării Generale.

  Art. 46 - Federația se dizolvă de drept în următoarele cazuri:
  a)   ca urmare a imposibilității realizării scopului pentru care a fost constituită, dacă în termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop;
  b)   imposibilitatea constituirii Adunării Generale sau a constituirii Prezidiului Federal în conformitate cu statutul federației, dacă această situație durează mai mult de 1 an de la data la care, potrivit statutului federației, Adunarea Generală, sau după caz, Prezidiul Federal trebuia constituit;
  c)   reducerea numărului de membrii sub limita fixată de lege, dacă acesta nu a fost completat timp de 3 luni. Constatarea dizolvării se realizează prin hotărârea tribunalului în a cărui circumscripție se află sediul federației, la cererea oricărei persoane interesate.

  Art. 47. Federația se dizolvă prin hotărârea judecătorească, la cererea oricărei persoane interesate:
  a)   când scopul sau activitatea Federației a devenit ilicită sau contrară ordinii publice și siguranței materiale;
  b)   când realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;
  c)    când federația urmărește un alt scop decât cel pentru care s-a constituit;
  d)    când federația a devenit insolvabilă;

  Instanța competentă este Tribunalul în circumscripția căruia federația își are sediul.
  Revocarea recunoașterii funcționării federației este de competența MTS și se va face prin ordin al ministrului tineretului și sportului pe baza constatărilor rezultate din supravegherea și controlul organelor competente, conform art. 46 al Legii nr. 69/2000.

  Art. 48. Federația se poate dizolva și prin hotărârea Adunării Generale. In termen de 15 zile de la data ședinței de dizolvare, procesul-verbal, în forma autentică, se depune la Tribunalul în a cărei circumscripție teritorială își are sediul, pentru a fi înscris în Registrul federațiilor.

  Art. 49. In cazul dizolvării federației, bunurile rămase în urma lichidării se transmit către structuri sportive de drept public sau privat cu scop identic și obiect de activitate asemănător.

  Art. 50. In cazul dizolvării federației, bunurile nu se pot transmite către persoane fizice. Aceste bunuri pot fi transmise către persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător, printr-o procedură stabilită în statutul federației.

  Art. 51. Dacă în termen de 6 luni de la terminarea lichidării, lichidatorii nu au reușit să transmită bunurile, precum și în cazul în care statutul federației nu prevede o procedură de transmitere a bunurilor ori dacă prevederea este contrară legii sau ordinii publice, bunurile rămase după lichidare vor fi atribuite de instanța competentă unei persoane juridice cu scop identic sau asemănător.

  Art. 52. In cazul în care federația a fost dizolvată pentru motivele prevăzute la art. 45 lit. a) - c) din prezentul statut, bunurile rămase după lichidare vor fi preluate de către stat, prin Ministerul Finanțelor.

  Art A3. Data transmiterii bunurilor este cea a întocmirii procesului-verbal de predare- preluare, dacă prin acesta nu s-a stabilit o data ulterioară.

  CAPITOLUL XV - Lichidarea federației

  Art.54. In cazurile de dizolvare prevăzute de art. 46 si 47 din prezentul statut, lichidatorii vor fi numiți prin însăși hotărârea judecătorească.

  54.1.   In cazul dizolvării prevăzute de art. 48 din prezentul statut, lichidatorii vor fi numiți de către Adunarea Generală, sub sancțiunea lipsirii de efecte juridice a hotărârii de dizolvare.

  54.2.   In toate cazurile, mandatul Prezidiului Federal încetează o dată cu numirea lichidatorilor.

  54.3. Lichidatorii vor putea fi persoane fizice sau persoane juridice. Reprezentanți permanenți - persoane fizice ale persoanei juridice lichidatoare - trebuie să fie lichidatori autorizați, în condițiile legii.

  Art 55. Imediat după intrarea lor în funcție, lichidatorii vor face inventarul și vor încheia un bilanț care să constate situația exactă a activului și pasivului federației.

  55.1.    Lichidatorii sunt obligați să primească și să păstreze registrele și orice alte acte ale federației. De asemenea, ei vor ține un registru cu toate operațiunile lichidării în ordinea datei acestora.

  55.2.    Lichidatorii își îndeplinesc mandatul sub controlul cenzorilor.

  Art.56 Lichidatorii sunt obligați să continue operațiunile juridice în curs, să încaseze creanțele, să plătească creditorii și, dacă numerarul este insuficient, să transforme și restul activului în bani, procedând la vânzarea prin licitație publică a bunurilor mobile și imobile. Lichidatorii pot realiza numai acele operațiuni noi care sunt necesare finalizării celor aflate în curs.

  Art.57. Suma cuvenită creditorului cunoscut care refuză să primească plata creanței sale se va consemna în contul său. Dacă plata creanței nu se poate face imediat sau atunci când creanța este contestată, lichidarea nu se va declara terminată înainte de a se garanta creditorii.

  Art.58. Lichidatorii nu pot încheia operațiunile și nu pot remite celor în drept contul gestiunii decât după expirarea unui termen de 6 luni de la publicarea dizolvării federației.

  Art.59. Lichidatorii răspund solidar pentru daunele cauzate creditorilor din culpa lor.

  Art.60. După terminarea lichidării, lichidatorii sunt obligați ca în termen de două luni să depună bilanțul, registrul jurnal și un memorandum, declarând operațiunile de lichidare la Registrul federațiilor al Tribunalului în a cărei circumscripție teritorială își are sediul federația.

  60.1.  Lichidatorii sunt obligați să îndeplinească toate procedurile pentru publicarea lichidării și radierea federației din Registrul federațiilor.

  60.2.  Publicarea lichidării se face prin afișarea la ușa instanței în a cărei circumscripție teritorială își are sediul federația, în termen de două luni de la terminarea lichidării.

  Art.61. Dacă în termen de 30 de zile libere de la depunerea bilanțului nu se înregistrează nici o contestație, bilanțul se consideră definitiv aprobat și lichidatorii, cu autorizarea tribunalului, vor remite celor în drept bunurile și sumele rămase de la lichidare, împreună cu toate registrele și actele federației și ale lichidării. Numai după aceasta lichidatorii vor fi considerați descărcați și li se va elibera, în acest scop, un act constatator.

  Art.62. Contestațiile la bilanțul lichidatorilor se pot formula de orice persoană interesată la tribunalul în a cărei circumscripție teritorială se află sediul federației.

  62.1.  Toate contestațiile se soluționează printr-o singură hotărâre. Ședința pronunțată de tribunal este executorie și este supusă numai recursului.

  62.2.  După terminarea lichidării, lichidatorii trebuie să ceară radierea federației din Registrul federațiilor.

  Art.63. Federația încetează a avea ființă la data radierii din Registrul federațiilor.

  63.1.   Radierea se face în baza actului constatator eliberat lichidatorilor, în condițiile prevăzute la art. 46, prin care se atestă descărcarea acestora de obligațiile asumate.

  CAPITOLUL XVI - Dispoziții finale

  Art.64. Federația Română de Popice a fost înființată în anul 1932 și este afiliată la Federația Internațională de Popice, NBC si WNBA.

  Art.65. Federația Română de Popice aderă la Comitetul Olimpic Român.

  Art.66. Modificarea prezentului statut este supusă procedurilor prevăzute de lege, după ce s-a obținut avizul expres al Ministerului Tineretului și Sportului.

  Art.67. Modificarea prezentului statut fără respectarea dispozițiilor art.63 din prezentul statut, este nulă de drept.

  Art.68. Federația organizează sau tutelează competițiile oficiale cu caracter internațional care au loc pe teritoriul României, cu avizul Ministerului Tineretului și Sportului.

  Art.69. Federația se poate afilia la Federația sportivă internațională și la alte foruri continentale sau mondiale numai cu avizul Ministerului Tineretului și Sportului.

  Art.70. MTS exercită supravegherea și controlul asupra Federației Române de Popice.

  Art.71. MTS numește un delegat în cadrul Federației Române de Popice.

  Art.72. Delegatul MTS are dreptul de a suspenda executarea hotărârilor organului de conducere care contravin actului de constituire și statutului, contractelor încheiate cu MTS, legilor ordinii publice și siguranței naționale.

  72.1.   Delegatul MTS participă cu vot consultativ la ședințele organelor de conducere și administrare.

  72.2.   Delegatul MTS întocmește un proces verbal care se comunică organelor de conducere ale federației.

  Art.73. Organele de conducere ale federației sunt obligate să repună în discuție problemele care fac obiectul hotărârii de suspendare. In caz de refuz din partea organelor deconducere ale federației, delegatul MTS va aduce cazul la cunoștința ministrului tineretului și sportului, care decide în condițiile legii.

  Art.74. Delegatul MTS, în raport cu Federația Română de Popice poate exercita și alte atribuții, în baza mandatului stabilit prin ordin al ministrului tineretului și sportului.

  NOTĂ: Statut ACTUALIZAT I în urma aprobărilor din AGA I 31.03.2010 si AGA I 12.04.2016, prin Flotărârea definitivă și irevocabilă a Tribunalului București cu nr. 33282 din data de 06.122010 si nr. 1505 din data de 23.11.2016

  Data redactări Statutului actualizat 16.02.2017

  Secretar General STAMATESCU Constantin loan

FRP

Federația Română de Popice